Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร
Responsive image
Responsive image
นายสุรเสกข์ บุญฉิม
ปลัดเทศบาล (โทร 042-218023 ต่อ 11)
Responsive image
Responsive image
นายธรรมรัตน์ บับภาเสน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (โทร.042-218023 ต่อ 25)
Responsive image
นางศิริรัตน์ ภักดีไทย
ผู้อำนวยการกองคลัง (โทร.042-218023 ต่อ 31)
Responsive image
นายพงษ์ธนพฤทธ์ น้อยวัน
ผู้อำนวยการกองช่าง (042-2018023 ต่อ 41)
Responsive image
นางอุษากร สีดาบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (โทร.042-218023 ต่อ 63)
Responsive image
นางกษญา ชูดำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (โทร.042-218023 ต่อ 71)
Responsive image
นางสาวปฏิญญา สีหมนตรี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ(โทร.042-218023 ต่อ 51)
Responsive image
นายวีระพิชญ์ คณาศรี
รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (โทร.042-218023 ต่อ 74)

เทศบาลตำบลนาข่า

เลขที่ 355 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-8023  โทรสาร : 0-4221-8023  อีเมล์ :
 admin@nakhaud.go.th

Powered By nakhaud.go.th