Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา
ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ภายใน 60 วัน
ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยเทศบาลตำบลนาข่า มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ภายใน 60 วัน เนื่องจากผู้ครองตำแหน่งเดิมเป็นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และเป็นตำแหน่งว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
หากผู้ใดประสงค์จะขอโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งดังกล่าว สามารถยื่นหรือส่งเอกสารการขอโอน (ย้าย) ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2565 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 042 218023 ต่อ 15 ในวันเวลาราชการ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2565