Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริการสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว))ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันประจำปีงบประมาณ 2565
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาข่าที่ 67/2565 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดวงเงิน และพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะพัสดุการจัดซื้อ (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้วให้ดำเนินการพิจารณาและกพหนดราคากลางและรายละเอียดของพัสดุ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กวัดอัมพวัน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565