Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสุรพันธ์ - สุรพันธ์ 2 บ้านดอนแตง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เทศบาลตำบลนาข่า  แจ้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสุรพันธ์ - สุรพันธ์ 2 บ้านดอนแตง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564  วงเงินงบประมาณ 195,900.00บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)   ปรากฎว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอบสแตรคท์ แอสโซซิเอท (ผู้เสนอราคา) เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 195,900.00บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)   ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวงแล้ว  กำหนดงานแล้วเสร็จ  45 วัน  
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2564