Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาล
ขอคความร่วมมือร้านค้าในชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาข่าที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหารให้ลงทะเบียนเข้ารับการบรมได้ที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้ส่งรายชื่อของท่านไปยังกรมอนามัยเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหาร ท่านที่ผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี จะได้รับบัตรประจำตัวผู้ประกอบกิจการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาล
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2565