Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 ของเทศบาลตำบลนาข่า ประจำปี 2565
ด้วยเทศบาลตำบลนาข่า มีความจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะต่างๆมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ 
อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ22 กรณีการเพิ่มเิมแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อ22/1 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2565