Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงการสุจริตในการบริหารงาน ของเทศบาลตำบลนาข่า ประจำปีงบประมาณ 2565
ด้วยเทศบาลตำบลนาข่า ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต คอรัปชั่น และให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ผู้บริหารเทศบาลจึงได้กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติงานสำำหรับข้าราชการและบุคลากรให้ยึดถือ ปฏิบัติควบคู่กับระเบียบ กฎหมาย จึงขอประกาศเจตนารมณ์ฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ประชาชน จึงปรุะกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศการแสดงเจตจำนงการสุจริตในการบริหารงาน ของเทศบาลตำบลนาข่า ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565