Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
 
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ประจำปี 2565
ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  พ.ศ.2563  เป็นต้นไป  ตามมาตรา 39  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  อัตราภาษีที่จัดเก็บ  และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี             ณ  สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่  1  กุมภาพันธ์ของปีนั้น  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง  มาตรา 44  ในแต่ละปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี  โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา  9  ภายในเดือนกุมภาพันธ์            และ มาตรา 46  ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี  นั้น
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีภาษี 2565  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ชัดเจน และรอบครอบให้มากที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกับผู้เสียภาษี เทศบาลตำบลนาข่า ปิดจึงอำนาจตามมาตรา  14  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของ            ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562              เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี 2565  เป็นการทั่วไปออกไป อีก  2  เดือน                กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลนาข่า จึงขอดำเนินการขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี 2565 และจะเร่งรัดดำเนินการให้ทันภายในกำหนดเวลาตามที่เอกสารแนบท้ายนี้        ทั้งนี้  เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษีและกระบวนการจัดเก็บรายได้ของของเทศบาลตำบลนาข่า ซึ่งควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมีรายละเอียดตามประกาศที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

 
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2565