Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและแผยแพร่ เพื่อให้การจัดทำแผนดำเนนิงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลนาข่า เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลนาข่า จึงประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565